lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Eva-Carina Nørskov

Eva-Carina Nørskov er chefkonsulent i virksomheden Mærsk Nielsen HR. Hun er uddannet cand.mag. i historie og pædagogik fra Roskilde Universitet.

Eva-Carina er en erfaren analysekonsulent og evaluator. Hun har herudover omfattende erfaring med at tilrettelægge og gennemføre udviklingsprocesser i enkeltvirksomheder eller i netværk. Eva-Carina har et dybdegående kendskab til det danske erhvervs- og efter-/videreuddannelsessystem, og hun samarbejder løbende med brancheorganisationer, faglige organisationer, uddannelsesudbydere eller enkeltarbejdspladser om kompetencebehov, herunder værktøjer til kompetenceafklaring, samt tilrettelæggelse af forløb for mennesker med særlige behov, eksempelvis personer med læse-, regne- eller skrivevanskeligheder. Hun har erfaring med forsknings- og udviklingsprojekter, er en erfaren projekt-og netværksleder og har ligeledes erfaringer med sparring til enkeltpersoner. Hun har desuden, gennem en række projekter, omfattende erfaringer med interventioner i – og evalueringer af indsatser for et styrket arbejdsmiljø.

Eva-Carina var før sin ansættelse i Mærsk Nielsen HR ansat på Teknologisk Institut, og har herigennem stor interesse for at kortlægge gevinster og udfordringer i forbindelse med introduktion af nye teknologier inden for forskellige arbejdsområder.

Eva-Carina Nørskov

LANGT CV – EVA-CARINA NØRSKOV

Navn: Eva-Carina Nørskov

Titel: Chefkonsulent

Fødselsdato: 19. marts 1970

Kontaktinformation:

 • Mobiltelefon: 51 93 40 44
 • E-mail: ecn@maersk-nielsen.dk

Uddannelse:

 • Cand.mag. i historie og pædagogik med særligt henblik på voksenuddannelse, Roskilde Universitet 1997

Efteruddannelser og andre former for faglig kompetenceudvikling, bl.a.:

 • Organisation, ledelse og økonomi i sundhedsvæsenet, fagmodul, Master i Public Health, Københavns Universitet, 2017
 • Kvalitative Metoder, fagmodul, Master i Public Health, Københavns Universitet, Sund, 2016
 • Mindful Working, Inge Holm Organisationspsykologisk konsultation, 2015
 • Grafisk design og layout for ikke-grafikere, Teknologisk Institut, 2012
 • Kompetencer – hvad, hvorfor, hvordan? Danmarks Pædagogiske Universitet 2011
 • Jura i konsulentopgaver, Teknologisk Institut, 2011
 • Coaching og Lederskab, Ole Fogh Kierkeby, CBS sommerskole, 2007
 • Ledere og konsulenters etiske dilemmaer og valg, Haslebo & Partnere, 2006
 • Projekt- og teamledelse samt systemisk coaching, IBM’s eksterne lederudviklingsforløb, 2006

Nøglekompetencer:

 • Brancheanalyser
 • Uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling i virksomheder og organisationer
 • Stor indsigt i og erfaring med praksisnær læring og samspil med anden kompetenceudvikling
 • Analyser og evalueringer; erfaring med at kombinere surveymetoder med kvalitative studier samt deltagerinddragende evaluering, som eksempelvis ved gennemførelse af indsatsteoriworkshop mv.
 • Udvikling af voksnes læse-, skrive- og regnekompetencer – analyser og udviklingsprojekter
 • Stærke færdigheder inden for kvalitativ analyse og observationsmetoder og brug af antropologiske metoder i dataindsamling
 • Udarbejdelse af inspirationskataloger, håndbøger og praktiske vejledninger
 • Indsigt i og erfaring med anvendelse af målgruppetilpassede procesmetoder og er en erfaren oplægsholder
 • Stor metodeerfaring i facilitering af grupper, samt erfaring med metoder til individuel sparring

Eksempler på konsulentopgaver:

 • Analyse af arbejdsmarkedsuddannelser i faste strukturer for kortere uddannede på det pædagogiske jobområde for SEVU – Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser, 2017
 • Implementering- og effektevaluering af projekt “Redskab til målrettet pleje til mennesker med en demenssygdom”, delanalyse om kompetenceudviklingsindsatser for medarbejderne. Gennemført i samarbejde med COWI A/S for Enheden for Ældre og Demens, Sundhedsstyrelsen, 2017
 • Kortlægning af virksomheders udfordringer og informationsbehov i forbindelse med anvendelse af nanomaterialer. Surveyundersøgelse for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017
 • ”Evaluering af videreuddannelse af de forebyggende medarbejdere i ældreplejen.” Kvalitativ interviewundersøgelse med undervisere, ledere samt medarbejdere. Gennemført i samarbejde med COWI A/S for Enheden for Ældre og Demens, Sundhedsstyrelsen, 2017
 • ”Mediegrafikerne i Danmark”. En registerbaseret undersøgelse af mediegrafikernes uddannelse, deres arbejde, karriereveje og beskæftigelse. For Grafisk Uddannelsesudvalg, 2017
 • Netværksfacilitator og oplægsholder i Det Kommunale Netværk for Social Innovation, Teknologisk Institut, 2015-2017
 • ”Erfaringer med fjernundervisning på AMU-forløb i TUR (Transporterhvervets Uddannelser)” og ”Erfaringer med fjernundervisning på AMU-forløb i SUS (Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat)”. Evaluering af udviklingsprojekter om fjernundervisning i hhv. TUR og SUS under UUL tillægspuljen ’Fjernundervisning i AMU’, 2016
 • ”3D print og industri 4.0 – hvad betyder det for jern- og metalindustrien”. Årsmøde for Tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter inden for Jern, Metal og Støberi, 2016
 • ”Fremtidens opgaver på teknik- og serviceområdet i sundhedsvæsenet.” Analyse af portøropgaver nu og i fremtiden. For FOA og Danske Regioner, 2016
 • ”Ud af skyggen – arbejdsmiljø for avisbude”. E-baseret, sprogversioneret informationsmateriale om jobbet som avisbud samt råd og vejledning om fysisk arbejdsmiljø. For Arbejdstilsynets pulje for informationsaktiviteter til udenlandsk arbejdskraft i Danmark, 2016
 • ”Formandsundersøgelsen 2016”. Nationalt dækkende survey samt kvalitative interview om formandsjobbet i Ældre Sagen, 2016
 • ”Kortlægning af droner i Danmark”; teknologisk og markedsmæssig udvikling, herunder forretningsmodeller blandt danske virksomheder, og hvilke regelsæt, som gælder på det danske marked, 2016
 • Rådgivningsforløb for arbejdsmiljøgruppen samt temadag for den samlede personalegruppe på Kokkedal Skole, om at imødegå situationer med vold og trusler i det daglige arbejde med eleverne på skolen, 2016
 • ”Biobrand”. Observationsstudier blandt værnepligtige og uddannede brandmænd med fokus på brandmændenes eksponering for en række stoffer og påvirkninger, der kan udgøre en sundhedsrisiko. For Arbejdsmiljøforskningsfonden, 2015-2017
 • ”Forandring i organisationen”. Undervisningsforløb for CFD (Center for Døve), om støtte til etablering af tværfagligt team; definition af kerneopgaven, teammedlemmernes bidrag til kerneopgaven, styrkepositioner og kompetencer samt måder at håndtere forandringer, 2015
 • ”Praksislæring i Københavns Kommune”. Erfaringsopsamling for Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsforvaltning, om praksisnær læring og på effekten af kompetenceudvikling – herunder metoder til forankring og læring, 2015
 • ”Skadeforebyggelse og risikobevidsthed” – et forløb for arbejdsmiljørepræsentanter i Fredensborg Kommune, 2015
 • ”Kortere virksomhedsforløb for lærere”. Programprojekt for Undervisningsministeriet, hvor 25 erhvervsskoler afprøvede modeller for, hvordan erhvervsskolelærere gennem at deltage i virksomhedsforløb kan styrke den praksisrelaterede undervisning. Opgaven bestod i at være klyngeleder samt støtte skolerne ved sparring og fællesseminarer, 2015-16
 • ”Analyse af arbejdsmiljø, organisering og kompetencebehov i den siddende patienttransport”. For Reddernes Udviklingssekretariat, 2014-15
 • ”Analyse af EPOS’ udbud i relation til paradigmeskift i sundhedsvæsenet”. Eftersyn af uddannelser inden for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering på social- og sundhedsområdet, for EPOS, 2014-15
 • ”Innovativ ulykkesforebyggelse i Coloplasts produktionslinjer”. Medarbejdere på Coloplast udarbejdede i samarbejde med konsulent og professionelle skuespillere film om arbejdsmiljø og forebyggelse på virksomheden, 2014
 • ”Jobfunktioner og opgaveudvikling på voksenhandicapområdet – analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne på voksenhandicapområdet” for EPOS, 2014
 • Evaluering af projekt ”Bedre Bundlinie 2.0”, hvor 18 virksomheder inden for byggefaget fik konsulentbistand til at få beskrevet mål for et udviklingsforløb på egen virksomhed, om bedre flow, organisering, medarbejder- og lederudvikling. Evalueringen var baseret på e-baseret survey, kvalitative interview og evalueringsseminar, 2013-14
 • Analyse af ”Det samarbejdende sundhedsvæsen” for EPOS, 2013
 • Formidlingsmateriale og undervisning for undervisere og uddannelsesledere på social- og sundhedsskoler i Danmark om Vis Kvalitet, for SOSU lederforeningen, 2013
 • Træningsforløb i sikkerhedsadfærd på Axellus. Projektet omhandlede træning i sikkerhedsadfærd og optimering af arbejdsgange blandt faglærte smede, procesoperatører og ufaglærte, der arbejder i produktionen på Axellus. For Forebyggelsesfonden, 2013.
 • ”Brancheanalyse – jobprofiler og uddannelsesstrukturer inden for beredskabsområdet, der relaterer sig til AMU-programmet”. For Transporterhvervets Uddannelser, 2012
 • ”Patientsikkerhed i den liggende sygetransport”. Projektet blev gennemført i samarbejde med Reddernes Udviklingssekretariat, Dansk Industri og 3F. Projektet undersøgte og vurderede, gennem observationer og interview, hvilke kvalifikationskrav medarbejdere skal honorere for at kunne udføre liggende, ikke-behandlingskrævende sygetransport på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, 2012-2013
 • ”Analyse af behovet for efteruddannelse af faglærere.” En analyse, som vurderede hvilke pædagogiske værktøjer, der medfører det optimale udbytte for deltagere på de lovpligtige efteruddannelser for erhvervschauffører. For Transporterhvervets Uddannelser, 2012
 • ”5i12”. Forbedring af arbejdsmiljø, trivsel og derigennem sænke sygefraværet på 16 arbejdspladser i Region Hovedstaden (5 hospitaler og Handicap Virksomheden). Erfaringsdannelse omkring implementering og læring gennem udvikling af forpligtende og overskridende læringsmetoder på tværs af arbejdspladser og videninstitutioner. For Forebyggelsesfonden, 2011-2013
 • ”Rocksafe”. I samarbejde med procesoperatører, faglærte og arbejdsmiljøprofessionelle på Rockwool A/S blev der gennemført aktiviteter for at udvikle sikkerhedskulturen på de to produktionssteder i Danmark. Antallet af ulykker blev mere end halveret i projektperioden, for Forebyggelsesfonden, 2011 – 2013
 • ”Redder uden Skader”. Interventionsprojekt om skadereduktion i akut ambulancetjenesten i Falck Danmark A/S, gennem medarbejderdrevne forbedringsprojekter. For Forebyggelsesfonden, 2010-2012
 • Proceskonsulent på udviklingsprojekt på Toms Gruppen A/S, hvor alle 700 medarbejdere fik tilbud om deltagelse i læse- og skriveundervisning samt mulighed for at få tekniske hjælpemidler til læsning og skrivning, 2010 – 2011

Ansættelser:

 • Chefkonsulent og faglig leder, Center for Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut, 2014-2017
 • Seniorkonsulent, Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut, 2009-2014
 • Organisationskonsulent, Arbejdsmiljø København, 2008-2009
 • Konsulent, Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut, 1998-2008
 • Sekretariatsmedarbejder, Træets Uddannelser, 1997-1998