lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyser og evalueringer

Mærsk Nielsen HR gennemfører analyser og evalueringer for mange forskellige kunder. Kunderne er f.eks. ministerier, faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og virksomheder. Der anvendes ofte både kvalitative metoder i form af forskellige typer af interview og kvantitative metoder i form af forskellige typer af spørgeskemaer. Nogle af evalueringerne gennemføres som afslutning på udviklingsprojekter.

Designet for en analyse eller en evaluering aftales altid i tæt dialog med kunden. Mærsk Nielsen HR lytter til kundens behov og kommer derefter med et forslag, der kan opfylde kundens behov og ønsker.

Et analyseprojekt kan f.eks. bestå af en foranalyse og afslutningsanalyse af et trivselsprojekt, der sætter fokus på udvikling af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Dette gælder for projektet ’Trivsel og teamsamarbejde’ på Herlev Hospital, hvor medarbejdernes trivselsstatus er blevet analyseret ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews.

En analyse kan f.eks. også bestå af en undersøgelse af virksomheders arbejde med innovation. En lang række virksomheder interviewes først over telefonen, hvorefter der udvælges virksomheder, der inviteres til at deltage i fokusgruppeinterview. Svarene analyseres herefter, og der udarbejdes en analyserapport.

Mærsk Nielsen HR gennemfører bl.a. evalueringer af arbejdsmarkedsuddannelser for efteruddannelsesudvalg, der ønsker at få afdækket, om deres uddannelser inden for et specifikt brancheområde svarer til de behov, der er på arbejdspladserne. Eller det kan være en evaluering af, hvordan uddannelsesinstitutionerne arbejder med et nyt tilbud til AMU-målgruppen, som f.eks. Individuel Kompetencevurdering i relation til AMU. Andre evalueringer gennemføres som afslutning på udviklingsprojekter, hvor Mærsk Nielsen HR har fungeret som proceskonsulenter. I disse tilfælde samler evalueringerne op på projekterfaringer og -resultater.