Undervisning på AMU - håndbog

Faglærere kan finde inspiration til undervisning på arbejdsmarkeds- uddannelserne i denne håndbog, der er udarbejdet for Undervisningsministeriet. Håndbogen sætter bl.a. fokus på AMU-beskrivelsessystemet, på undervisningsmetoder og på vigtigheden af løbende evaluering af undervisningen på AMU.

Læs mere her: Håndbog

Samarbejdende sundhedsvæsen

Mærsk Nielsen HR har i samarbejde med Teknologisk Institut gennemført en analyse af udviklingstendenserne i det samarbejdende sundhedsvæsen. Analysen er gennemført for Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og sundhedsområdet (EPOS).Læs mere her: Analyse

Efteruddannelse af faglærere

En analyse af AMU inden for chaufførområdet viser, hvordan faglærere med de bedste evalueringsresultater i Viskvalitet.dk bidrager til at øge deltagernes udbytte og tilfredshed med uddannelserne. Analysen peger på behovet for pædagogiske-didaktisk kompetenceudvikling af faglærere inden for området.


Læs mere her: Analyse

Læs og Skriv på Toms

Toms Gruppen A/S har gennem fokus på udvikling af medarbejdernes læse- og skrivekompetencer bidraget til en positiv udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Læse- og skriveundervisning samt it-hjælpemidler har givet medarbejderne øget selvværdsfølelse og overskud til at engagere sig på arbejdet og i fritiden.

Læs mere her: Rapport - Video - Artikel

Inspiration til IKT i AMU

En analyse af anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi i arbejdsmarkedsuddannelserne inden for Industriens Fællesudvalg har resulteret i et inspirationskatalog om IKT i AMU. Inspirationskataloget kan inspirere AMU-faglærere til i højere grad at anvende IKT i undervisningen.


Læs mere her: Inspirationskatalog

Innovation i AMU

Et udviklingsprojekt med deltagere fra fire skoler har bidraget til udvikling af et idékatalog om innovation inden for industriens arbejdsmarkedsuddannelser. Idékataloget indeholder bl.a. eksempler på metoder og redskaber til idégenerering, samt eksempler på undervisningsforløb. Der er også udarbejdet en evalueringsrapport.


Læs mere her: Idékatalog - Rapport

Styrkelse af færdigheder

Jobcentre, a-kasser og andre aktører er blevet interviewet og har givet gode idéer til, hvordan ledige med manglende basale færdigheder i at læse, skrive og regne kan spottes og motiveres til at deltage i undervisning.Læs mere her: Idékatalog - Rapport - Artikel

AMU-målbeskrivelser

Transportererhvervets Uddannelser har fået gennemført en analyse af arbejdsmarkedsuddannelserne inden for vejgodstransport med henblik på forbedring og skærpelse af beskrivelserne. Analysen har desuden haft fokus på en præcisering af målgruppebeskrivelserne.Læs mere her: Analyserapport

Inspirationskatalog

Mærsk Nielsen HR har udarbejdet et inspirationskatalog til IKV i AMU. Eksemplerne er målrettet arbejdsmarkedsuddannelser inden for Træet Efteruddannelsesudvalg, men andre efteruddannelsesområder kan finde god inspiration i kataloget, der bl.a. omfatter en eksemplarisk model for planlægning og gennemførelse af IKV i AMU.

Læs mere her: Inspirationskatalog

 
Mærsk Nielsen HR er en konsulentvirksomhed, der yder konsulentbistand inden for Human Ressource og uddannelsesområdet. Virksomheden henvender sig til private og offentlige virksomheder og organisationer.

 

Mærsk Nielsen HR hjælper virksomheder og organisationer med planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Mærsk Nielsen HR bidrager til, at virksomheder får gennemført en kvalificeret kvalifikationsafdækning samt får planlagt og gennemført kompetenceudvikling, der sætter medarbejdere og ledere i stand til at opfylde virksomhedernes strategier og mål med deraf følgende forbedret indtjening.

 

Læs mere...

 

Udviklingsprojekter

Mærsk Nielsen HR gennemfører udviklingsprojekter i såvel virksomheder og organisationer som på uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprojekternes overordnede mål er defineret på forhånd, og Mærsk Nielsen HR planlægger detaljerne i forløbet ud fra disse mål. Det videre udviklingsarbejde gennemføres naturligvis i tæt dialog med projektets interne projektleder.

Læs mere...

Analyser og evalueringer

Mærsk Nielsen HR gennemfører analyser og evaluering for mange forskellige kunder. Kunderne er f.eks. ministerier, faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og virksomheder. Der anvendes ofte både kvalitative metoder i form af forskellige typer af interview og kvantitative metoder i form af forskellige typer af spørgeskemaer. Nogle af evalueringerne gennemføres som afslutning på udviklingsprojekter.

Læs mere...

Idékataloger

Mærsk Nielsen HR udarbejder idékataloger, der formidler gode ideer fra udviklingsprojekter og analyser. Idekatalogerne er f.eks. rettet mod undervisere og konsulenter på erhvervsskoler eller mod konsulenter på jobcentre og i a-kasser. Mærsk Nielsen HR er ansvarlige for det indholds- mæssige i idékatalogerne, som altid udarbejdes i tæt dialog med kunderne og med de potentielle slutbrugere.

Læs mere...

Nyheder

 • Håndbog til AMU-faglærere

  15-04-2014

  Mærsk Nielsen HR har udarbejdet en håndbog for Undervisningsministeriet, der sætter fokus på undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne. Formålet med arbejdsmarkedsuddannelserne er at bidrage til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer samt sikre, at...

  Læs mere...

 • Brancheanalyse på hjemmeserviceområdet

  17-02-2014

  Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har bedt Mærsk Nielsen HR om at gennemføre en analyse af kompetenceudviklingsbehov og mulige AMU-uddannelsesstrukturer inden for hjemmeserviceområdet. Analysen skal bidrage til at belyse i hvilket omfang branchen kan få tilgodeset deres...

  Læs mere...

 • Analyse af det samarbejdende sundhedsvæsen

  15-01-2014

  Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og sundhedsområdet (EPOS) har fået gennemført en analyse, der har sat fokus på udviklingstendenserne i det samarbejdede sundhedsvæsen. Analysens resultater er beskrevet i rapporten "Det samarbejdende...

  Læs mere...

 • Praktikmål og praktikerklæringer

  13-12-2013

  For Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) er det vigtigt, at praktikerklæringerne styrker dialogen mellem virksomheder, skoler, praktikcentre og elever om, hvad eleverne skal lære og/eller har lært i en given praktikperiode. Metalindustriens uddannelsesudvalg har sat...

  Læs mere...

 • Inspirationskatalog om social kapital og temasamarbejde

  01-04-2013

  På baggrund af erfaringerne fra projektet ’Trivsel og temasamarbejde’ på Herlev Hospital er der blevet udarbejdet et inspirationskatalog om udvikling af social kapital og teamsamarbejde. Inspirationskataloget er udarbejdet af erhvervspsykolog Pernille Forchhammer fra...

  Læs mere...