lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Om virksomheden

Mærsk Nielsen HR er en konsulentvirksomhed, der yder konsulentbistand inden for Human Ressource og uddannelsesområdet. Virksomheden henvender sig til private og offentlige virksomheder og organisationer.

Mærsk Nielsen HR hjælper virksomheder og organisationer med planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Mærsk Nielsen HR bidrager til, at virksomheder får gennemført en kvalificeret kvalifikationsafdækning samt får planlagt og gennemført kompetenceudvikling, der sætter medarbejdere og ledere i stand til at opfylde virksomhedernes strategier og mål med deraf følgende forbedret indtjening.

Desuden ydes konsulentbistand til gennemførelse af udviklingsprojekter, kurser, analyser og evalueringer inden for uddannelsesområdet, f.eks. erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Hos Mærsk Nielsen HR får kunderne professionel hjælp til udførelsen af de opgaver, som de enten ikke har ekspertisen eller faglige ressourcer til selv at gennemføre. Kunderne vælger Mærsk Nielsen HR, fordi de ved, at de kan forvente en faglig kvalificeret løsning af opgaven til den fastsatte tid og på et højt kvalitetsniveau.

KOMPETENCEOMRÅDER

Mærsk Nielsen HR yder konsulentbistand til virksomheder og organisationer inden for Human Ressource og uddannelsesområdet. Mærsk Nielsen HR har stor erfaring med konsulentbistand ved udvikling og gennemførelse af projekter, der har til formål at:

 • Styrke medarbejdernes kompetenceudvikling på offentlige og private arbejdspladser, f.eks. gennem strategisk, systematisk uddannelsesplanlægning
 • Styrke erhvervsuddannelserne og voksen-/efteruddannelserne
 • Styrke lærer- og konsulentkompetencerne på erhvervsuddannelserne og på voksen-/efteruddannelserne
 • Analysere kvaliteten af uddannelser, f.eks. gennem tilfredshedsmålinger

Mærsk Nielsen HR har endvidere stor erfaring med at gennemføre analyser og evalueringer med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. Virksomheden gennemfører desuden evalueringer af udviklingsprojekter, f.eks. inden for arbejdsmiljø.

Vores mål er at bistå til den udvikling, som kunden ønsker. Efter aftale med kunden kan vi påtage os projektledelsesopgaven, eller vi kan bistå kundens projektleder ved gennemførelse af projektet.

Vores metoder er bl.a.:

 • Kvalitative interview – telefoninterview og fokusgruppeinterview
 • Web-baseret spørgeskemaundersøgelser
 • Udviklingsseminarer, inspirationsseminarer, kvalificeringsseminarer og netværksmøder – bl.a. ved anvendelse af anderledes mødeformer
 • Videoformidling af projektproces og projektresultater

Vores produkt er bl.a.:

 • Rapporter, der belyser og evaluerer udviklingsprocessen og målopfyldelsen
 • Idékataloger med f.eks. best practise og idéer til, hvordan udviklingsprocessen kan understøttes
 • Formidlingskonferencer

KUNDER

Mærsk Nielsen HR løser konsulentopgaver for en lang række offentlige og private virksomheder. Eksempler på kunder og opgavetyper er:

Virksomheder og organisationer

Eksempler på kunder
3F
Dansk Industri
Toms Gruppen A/S
Herlev Hospital
Dong Energy
Teknologisk Institut
Eksempler på opgaver
Udviklingsprojekter
Trivselsanalyser
Planlægning og gennemførelse af seminarer og konferencer
Kompetenceafklaring

Ministerier og styrelser

Eksempler på kunder
Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for IT og læring (STIL)
Beskæftigelsesministeriet / Forebyggelsesfonden
Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR)
Eksempler på opgaver
Analyser
Udviklingsprojekter
Seminarer
Idékataloger
Kurser

Efteruddannelsesudvalg

Eksempler på kunder
Industriens Fællesudvalg (IF)
Træets Efteruddannelsesudvalg (TE)
Transporterhvervets Uddannelser (TUR)
Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS)
Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU)
Byggeriets Uddannelser (BAI)
Uddannelsessekretariatet for hotel- og restaurationsbranchen m.fl.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)
El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU)
Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL)
Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
Eksempler på opgaver
Analyser
Evalueringer
Udviklingsprojekter
Planlægning og gennemførelse af seminarer
Idékataloger
Brancheanalyser

Faglige udvalg

Eksempler på kunder
Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)
Industriens Fællesudvalg (IF)
Træindustriens Uddannelsesudvalg
Snedkerfagets Fællesudvalg
Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi
Serviceerhvervenes Uddannelser
Slagterfagets Fællesudvalg
Fagligt Udvalg for Hospitalteknisk Assistentuddannelse
Eksempler på opgaver
Analyser
Udviklingsprojekter
Seminarer
Idékataloger
Trivselsundersøgelser

SAMARBEJDSPARTNERE

Mærsk Nielsen HR løser gerne opgaver i tæt samarbejde med konsulenter fra andre konsulentvirksomheder, når det er relevant.

Mærsk Nielsen HR har stort kendskab til de samarbejdspartnere, der kan involveres i gennemførelsen af analyse og udviklingsprojekter. Kendskabet er typisk opbygget gennem flere års fælles løsning af opgaver.

Samarbejdet bygger på de personlige relationer mellem de involverede konsulenter, hvor kendskabet til hinandens kompetenceområder er helt centralt. Desuden er samarbejdet formaliseret gennem udformning af samarbejdsaftaler og kontrakter.

Mærsk Nielsen HR er naturligvis altid fuldt ansvarlig for eventuelle underleverandørers udførelse af opgaver.

I maj 2023 indgik Mærsk Nielsen HR et samarbejde med Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen og Industriens...
Mærsk Nielsen HR indgår i et udviklingsarbejde med fokus på mulighederne for tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler. Projektet er igangsat...
Lizzie Mærsk Nielsen har i dag stået for en temadag for uddannelsesambassadører, der er ansat på virksomheder inden for...
Der eksisterer selvfølgelig ikke en entydig opskrift på, hvordan lærlinge kan fastholdes i deres erhvervsuddannelse! MEN der er en...
Mærsk Nielsen HR har i dag holdt oplæg om resultaterne af en undersøgelse af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i...