lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Lizzie Mærsk Nielsen

Lizzie Mærsk Nielsen er direktør og konsulent i virksomheden Mærsk Nielsen HR. Hun er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde Universitet. Desuden er hun uddannet folkeskolelærer og merkonom i organisation.

Lizzie Mærsk Nielsen har i en årrække beskæftiget sig med kompetenceudvikling, udviklingsprojekter, analyser, kvalitetsudvikling og evalueringer inden for uddannelsesområdet og Human Ressource Development. Indtil hun for syv år siden startede egen virksomhed, var hun ansat som seniorkonsulent på Teknologisk Institut. Tidligere var hun forskningsassistent på Roskilde Universitet i Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen. Hun har desuden arbejdet som ungdoms- og skolevejleder samt som lærer.

Som konsulent har Lizzie Mærsk Nielsen HR ofte bidraget til planlægning, gennemførelse og/eller evaluering af udviklingsprojekter, som typisk er gennemført i et samarbejde mellem efteruddannelsesudvalg, VEU-centre og erhvervsskoler med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet. Inden for de seneste år har det f.eks. været projekterne ”Én fælles VEU-center tilgang til IKV i AMU” og ”Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU”.

Lizzie Mærsk Nielsen har siden 2001 arbejdet med evalueringer, analyser og udviklingsprojekter i relation til kvalitetsudvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne med værktøjet Viskvalitet.dk. Disse opgaver er udført for Undervisningsministeriet, UNI-C, efteruddannelsesudvalg og erhvervsskoler.

Lizzie Mærsk Nielsen har været projektleder på store analyse- og udviklingsprojekter for bl.a. efteruddannelsesudvalg, erhvervsskoler, Undervisningsministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og private virksomheder.

LANGT CV – LIZZIE MÆRSK NIELSEN

Navn: Lizzie Mærsk Nielsen

Titel: Direktør/konsulent

Fødselsdato: 30. oktober 1954

Kontaktinformation:

 • Mobiltelefon: 22 77 40 44
 • E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Uddannelse:

 • Cand. Scient. Soc. i Pædagogik med særligt henblik på voksenuddannelse og Offentlig administration, Roskilde Universitet 1998
 • Merkonom i Organisation, Roskilde Handelsskole, 1991
 • Folkeskolelærer, N. Zahles Seminarium, 1978

Efteruddannelser og andre former for faglig kompetenceudvikling, bl.a.:

 • Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Nordisk netværk for Voksnes Læring (NVL) 2015
 • Forsøgs- og Udviklingskonference på EUD-området, Undervisningsministeriet 2014
 • Mere og bedre voksen- og efteruddannelse – hvordan? NCK 2013
 • Socialkonstruktionisme for viderekomne – få større handlekraft som professionel organisationsudvikler, Haslebo & Partnere 2012
 • Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2012 – kompetenceløft, NCK 2012
 • Bliv Kontorets Indiana Jones – Lær at improvisere på arbejdet, Moving Minds 2011
 • Samspillet mellem virksomheder og uddannelse, NCK 2011
 • Det gode arbejdsliv, Forebyggelsesfonden 2011
 • Potentialer og dilemmaer i fremtidens voksenpædagogik, Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande, 2011
 • På hat med innovation, Industriens Uddannelser 2011
 • Kompetencer – hvad, hvorfor, hvordan? Danmarks Pædagogiske Universitet 2011
 • Forsøgs- og Udviklingskonference på EUD-området, Undervisningsministeriet 2011
 • Praksisbaseret viden og videnbaseret praksis, NCK 2010
 • Voksenvejledning og virksomhedsrådgivning, NCK 2009
 • Praktiske veje til erhvervsuddannelserne, Undervisningsministeriet 2009
 • Ungdomsuddannelse til alle, Center for Offentlig Kompetenceudvikling 2008
 • Anerkendelse af realkompetencer – livslang læring på tværs, Undervisningsministeriet 2007
 • Systemisk coaching i organisationer – et uddannelsesforløb for erfarne konsulenter, Haslebo & Partnere 2006
 • Lærende virksomheder, Nordisk Ministerråds konference, Sjødak, Norge 2006
 • Kompetenceudvikling i praksis, SCKK 2006
 • Scenariemetoden, Teknologisk Institut 2004
 • Appreciative Inquiry (anerkendende spørgen – værdsættende samtale), Teknologisk Institut 2004
 • Kollegial supervision og systemisk teori, Organisations- og personaleudvikling 2002 – 2003

Nøglekompetencer:

 • Afprøvning af læringsudbytte, kollektiv afkortning af AMU, effektmålinger, herunder Viseffekt
 • Uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling i virksomheder og organisationer
 • Analyser og evalueringer med fokus på erhvervs- og voksenuddannelser
 • Kvalitetsudvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder anvendelse af evalueringssystemet Viskvalitet
 • Udvikling af voksnes læse-, skrive- og regnekompetencer – analyser og udviklingsprojekter
 • Brancheanalyser
 • Analyser og udviklingsprojekter med fokus på bl.a. kompetenceudviklingsbehov og realkompetencevurdering, f.eks. IKV i AMU
 • Udviklingsprojekter for undervisere på erhvervsskoler, f.eks. inden for kvalitetsudvikling
 • Udarbejdelse af inspirationskataloget, håndbøger og praktiske vejledninger
 • Oplæg på – og facilitering af – konferencer

Eksempler på konsulentopgaver:

 • Analyse af ”Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede” for Træets Efteruddannelsesudvalg, 2017
 • Udvikling af testmaterialer til kollektiv afkortning i AMU for Træets Efteruddannelsesudvalg, 2017
 • Proceskonsulent på udviklingsprojektet ”Innovativ undervisning inden for personbefordring” for Transporterhvervets Uddannelser, 2016 – 2017
 • Udvikling af koncept for serviceassistentelevers deltagelse i DM i Skills for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, 2016 – 2017
 • Proceskonsulent på udviklingsprojektet ”Afprøvning af læringsudbyttet som et pædagogisk redskab” for SOSU Sjælland og en række andre skoler, 2015 – 2017
 • Konsulent på udviklingsprojektet ”Digitale skills i AMU – new practice” med deltagelse af 16 uddannelsesinstitutioner, 2014 – 2017
 • Evaluering af erfaringer med 6 ugers jobrettet uddannelse for Transporterhvervets Uddannelser, 2016
 • Analyse af AMU-kursuspakker målrettet jobprofiler inden for vejgodstransport for Transporterhvervets Uddannelser, 2016
 • Kompetencekrav til securitypersonale i lufthavne, Transporterhvervets Uddannelser, 2016
 • Evaluering af den individuelle erhvervsuddannelse til svømmebadsassistent for FOA, 2016
 • Analyse af kompetencekrav til turistbuschauffører for Transporterhvervets Uddannelser, 2016
 • Udarbejdelse af håndbogen ”Undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne” for Undervisningsministeriet, 2013 – 2014
 • Proces- og evalueringskonsulent på udviklingsprojektet ”Én fælles VEU-center tilgang til IKV i AMU” for VEU-center Nord, 2012 – 2014
 • Analyse af ”Det samarbejdede sundhedsvæsen” for EPOS, 2013
 • Konsulent på TUP-projektet ”Innovative kompetencer i industriens arbejdsmarkedsuddannelser” for Industriens Uddannelser, 2011 – 2012
 • Proceskonsulent på udviklingsprojektet ”Didaktik i serviceassistenternes praktikperioder” med deltagelse af tre erhvervsskoler, UNI-C og Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, 2011 – 2012
 • Proceskonsulent på udviklingsprojekt på Toms Gruppen A/S, hvor alle 700 medarbejdere har tilbud om deltagelse i læse- og skriveundervisning samt mulighed for at få tekniske hjælpemidler til læsning og skrivning, 2010 – 2011
 • Udarbejdelse af idékatalog til jobcentre m.fl. om hvordan de kan styrke de lediges læse-, skrive- og regnekompetencer. Bygger på en analyse af praksis på området, 2010 – 2011
 • Analyse af det psykiske arbejdsmiljø på Herlev Hospital, Afdeling A som led i udviklingsprojektet ”Trivsel og teamsamarbejde”, 2010 – 2011
 • Analyse af elevernes innovative kompetencer i erhvervsuddannelserne, 2010 – 2011
 • Analyse af praksis for udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer inden for det pædagogiske og social- og sundhedsområdet. Udarbejdelse af idékatalog, 2009 – 2010
 • Projektleder på store analyse og udviklingsprojekter, f.eks. VEU-trepartsanalysen ’Deltagelse i VEU – motivation og barrierer for ansatte’, ’Kompetencecentre i lærende regioner’ for Undervisningsministeriet og ’Center for Uddannelsesplanlægning’ for Arbejdsmarkedsrådet i Århus

Ansættelser:

 • Direktør og konsulent i virksomheden Mærsk Nielsen HR, 2007 –
 • Seniorkonsulent og projektleder på Teknologisk Institut, Arbejdsliv, 1999 – 2007
 • Roskilde Universitetscenter, Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen – EVU. Forskningsassistent samt vejleder af projektgrupper på studiet ‘Pædagogik med særligt henblik på Voksenuddannelse’, 1998 – 1999
 • Universitetsstudium samt studier i Tanzania, Roskilde Universitetscenter, 1994 – 1998
 • Erhvervs- og ungdomsvejleder i det kommunale beskæftigelsessekretariat, folkeskolelærer og informatikkonsulent. Ringsted Kommune/Vigersted Skole/Asgårdsskolen, 1983 – 1994
 • Konsulent, Mellemfolkeligt Samvirke, U-LANDSKONSULENTEN, Vestsjællands Amt, 1987 – 1990 (deltidsansat)
 • U-landsfrivillig i Tanzania. Lærer på Secondary School, Mellemfolkeligt Samvirke, 1980 – 1982
 • Lærer, Uglegårdsskolen, Solrød Kommune, 1978-1980
 • Lærervikar, sygehjælper, ekspedient, køkkenmedhjælper etc., 1968 – 1978