lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Test og prøver i arbejdsmarkedsuddannelserne

Som led i trepartsaftalen er det besluttet, at der skal indføres test og prøver i AMU. Anvendelse af test og prøver skal bidrage til, at læringsudbyttet for deltagerne styrkes. Samtidig skal de bidrage til at øge tilliden til den bedømmelse af deltagernes kompetencer, som lærerne foretager, og til de beviser der udstedes ved afslutningen af arbejdsmarkedsuddannelserne.

Konsulenter fra Mærsk Nielsen HR skal i 2018-2019 bidrage til udvikling af test- og prøvematerialer for forskellige efteruddannelsesudvalg.

I udviklingsarbejdet vil vi trække på vores erfaringer fra forskellige projekter, der gennem mere end 10 år har sat fokus på afprøvning af AMU-deltagernes kompetencer. I nogle projekter har der udelukkende været fokus på slutmålinger, mens der i andre projekter har været fokus på både start- og slutmålinger, der har kunnet bidrage til at belyse deltagernes læringsudbytte ved deltagelse i AMU. Vi har ligeledes gennemført projekter om udvikling af testmaterialer til individuel kompetencevurdering i AMU samt i relation til kollektiv afkortning i AMU.

I projekterne har der været udviklet og anvendt forskellige metoder. Der har bl.a. været fokus på multiple choice, caseopgaver, opgaver med skriftlige besvarelser og praktiske opgaver. I valget af metoder og opgavetyper er en af de helt centrale overvejelser, hvordan man sikrer et validt bedømmelsesgrundlag set i forhold til, hvad der vurderes at være et rimeligt tidsforbrug til gennemførelse af test.

Gennem projekterne har vi fået erfaringer med en række forskellige testredskaber til gennemførelse af elektroniske test, herunder bl.a. Viseffekt, Multitest, Testmoz, Google Analyse, Socrative og Kahoot.

Med indførelse af test og prøver i AMU som grundlaget for udstedelse af beviser til deltagerne er det helt centralt, at udviklede testmaterialer tager højde for, at en del af deltagerne i arbejdsmarkedsuddannelserne har læse- og skriveudfordringer.

Læs om erfaringerne med test og prøver i AMU. Vælg temaet ”Test og bedømmelse” under “Publikationer” på denne hjemmeside.