lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

02/03/2019

Mærsk Nielsen HR har for Industriens Fællesudvalg udarbejdet en analyse af udviklingstendenserne i procesindustrien. Analysen tegner et billede af en branche, der er i positiv udvikling, både hvad angår omsætning, eksport og beskæftigelse. En af underbrancherne – medicinalindustrien – har haft den klart største fremgang i perioden 2008-2016, idet beskæftigelsen er steget med 45 pct.

21/01/2019

Mærsk Nielsen HR har for Træets Efteruddannelsesudvalg udarbejdet en analyserapport om udviklingen inden for boligmonteringsbranchen. Analysens resultater blev fredag den 11. januar 2019 præsenteret af Eva-Carina Nørskov for 90 medarbejdere og ledere i branchen ved Polstrerbranchens Udviklingsdag 2019. Deltagerne kunne nikke genkendende til rapportens hovedkonklusioner, som tegner et billede af en branche i opblomstring. Branchen

18/12/2018

I samarbejde med Industriens Fællesudvalg, Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Efteruddannelsesudvalget for Svejsning og Fyringsteknik har konsulenter fra Mærsk Nielsen HR henover sommeren udviklet et koncept med rammer, retningslinjer og redskaber til udvikling af prøver i AMU. Der er gennemført tre arbejdsseminarer for alle konsulenterne i de tre efteruddannelsesudvalg, hvor prøveformer og -afholdelse blev drøftet. Efteruddannelsesudvalgene udvalgte

10/04/2018

Mærsk Nielsen HR har for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemført en analyse, som kortlægger, hvor mange medarbejdere inden for tre brancher der er udsat for kemiske stoffer og materialer i forbindelse med deres arbejde. Undersøgelsen har samtidig kortlagt medarbejdernes udsættelse for biologiske stoffer og materialer. Brancherne er bygge- og anlæg, fremstilling og råstof

23/03/2018

Som led i trepartsaftalen er det besluttet, at der skal indføres test og prøver i AMU. Anvendelse af test og prøver skal bidrage til, at læringsudbyttet for deltagerne styrkes. Samtidig skal de bidrage til at øge tilliden til den bedømmelse af deltagernes kompetencer, som lærerne foretager, og til de beviser der udstedes ved afslutningen af

23/12/2017

Mærsk Nielsen HR har gennemført en analyse, der har afdækket behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede kursuspakker til flygtninge og indvandrere. Som led i projektet er der bl.a. blevet gennemført interview med repræsentanter fra virksomheder samt jobcentre. Erfaringer med flygtninge og indvandreres deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser viser, at det ofte er vanskeligt for dem at

23/12/2017

I samarbejde med Træets Efteruddannelsesudvalg og faglærere fra to skoler har Mærsk Nielsen HR bidraget til udvikling af testmaterialer til kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelserne inden for træ- og møbelindustrien. Der er udviklet testmaterialer til fire arbejdsmarkedsuddannelser. Til alle fire arbejdsmarkedsuddannelser er der en teoretisk test, og til to af arbejdsmarkedsuddannelserne er der desuden udviklet praktiske

23/11/2017

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har fået gennemført et udviklingsprojekt i samarbejde med to skoler og Mærsk Nielsen HR. Som led i projektet er der udviklet testmaterialer til to arbejdsmarkedsuddannelser inden for henholdsvis rengøringsservice og vagtservice. De to testmaterialer er blevet afprøvet ved hjælp af testredskaberne Testmoz og Kahoot. Faglærerne har haft gode erfaringer med udvikling af testmaterialer

22/11/2017

Mærsk Nielsen HR har i samarbejde med faglærere fra tre erhvervsskoler udviklet et inspirationsmateriale til innovativ undervisning i åbent værksted. Undervisning i åbent værksted stiller store krav til de faglærere, der skal planlægge og gennemføre undervisningen. Faglærerne skal kunne varetage undervisningen af uddannelsesdeltagere, der deltager i forskellige uddannelser på den samme tid og i det

23/09/2017

Faglærere fra fire skoler har deltaget i et udviklingsprojekt, der har haft til opgave at udvikle en drejebog for serviceassistentelevers deltagelse i DM i Skills. Drejebogen indeholder bl.a. kriterier for udvælgelse af elever til DM i Skills, rammer for udvikling af opgaver, regler for konkurrencearealets udformning, kriterier for udvælgelse af dommere og bedømmelseskriterier. Faglærerne har