lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Procesindustrien – en branche i vækst

Mærsk Nielsen HR har for Industriens Fællesudvalg udarbejdet en analyse af udviklingstendenserne i procesindustrien. Analysen tegner et billede af en branche, der er i positiv udvikling, både hvad angår omsætning, eksport og beskæftigelse. En af underbrancherne – medicinalindustrien – har haft den klart største fremgang i perioden 2008-2016, idet beskæftigelsen er steget med 45 pct. Men også, hvis man ser bort fra medicinalindustrien, er beskæftigelsen stigende.

Analysen viser også, at virksomheders og medarbejderes kendskab til arbejdsmarkedsuddannelser rettet mod branchen er vokset – de bruger uddannelserne mere. For et af de belyste FKB-områder i analysen, FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien, er der sket en stigning på hele 88,5 % i antallet af kursister. I 2013 deltog 1037 kursister i arbejdsmarkedsuddannelser inden for den pågældende FKB, mens tallet i 2017 var steget til 1936 kursister.

Det er analysens bud, at dette skyldes en bredere erkendelse af, at kravene til medarbejderne er store, og at det vil blive ved med at være sådan de kommende år. Virksomhederne i procesindustrien omstiller sig i stigende grad til avanceret produktion. Virksomhederne automatiserer, og især ses en tendens til stigende integration af digital teknologi i den fysiske maskinpark, som anvendes i produktionen, ligesom branchen oplever stigende kundekrav i forhold til kvalitet, levering, standarder for hygiejne, sporbarhed. Branchen oplever ligeledes som en ny bevægelse, at kunderne stiller krav til f.eks. virksomhedernes bæredygtighed, arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen.

Med de nye teknologier følger nye kompetencekrav til medarbejderne, og de interviewede virksomheder fortæller, at branchen har store rekrutteringsudfordringer. Virksomhederne har svært ved at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, som kan bidrage til at løfte det potentiale for vækst, der er til stede i branchen.

Analysen har også vist et behov for nye kompetenceudviklingsmuligheder for medarbejderne inden for procesindustrien, hvilket konkretiseres af forslag til to helt nye arbejdsmarkedsuddannelser.

Rapporten kan læses via dette link