lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

01/08/2017

Den 9. august afholdes det femte og sidste udviklingsseminar i projektet ”Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab” på SOSU C i Herlev. Det er projektets formål at styrke kvaliteten og validiteten i AMU gennem udvikling af metoder og redskaber, der vurderer og dokumenterer kursisternes læringsudbytte. Desuden udvikles metoder og redskaber til dialog om læringsudbytte

01/08/2017

Vi har den store glæde at byde velkommen til Eva-Carina Nørskov, der  er startet som chefkonsulent i Mærsk Nielsen HR den 1. august. Eva-Carina kommer fra en stilling som faglig leder og konsulent på Teknologisk Institut i centret Analyse og  Erhvervsfremme.  Jeg har gennem en årrække samarbejdet med Eva-Carina i fælles projekter mellem Teknologisk Institut

22/06/2017

I perioden juni 2017-februar 2018 har Mærsk Nielsen HR fået til opgave at gennemføre en analyse af udviklingstendenser i procesindustrien for Industriens Fællesudvalg/Industriens Uddannelser. Analysen har fokus på udviklingstendenser i forhold til materialer og produktionsteknik inden for procesindustrien. Procesindustriens kompetenceudviklingsbehov skal afdækkes, ligesom det skal undersøges, om disse behov kan tilgodeses af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser.

19/04/2017

Mærsk Nielsen HR skal i perioden april-oktober 2017 gennemføre en analyse for Træets Efteruddannelsesudvalg, der har til formål at afdække behovet for udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser samt brancherettede AMU-kursuspakker, inden for træ- og møbelindustrien, målrettet flygtninge og indvandrere. Analysen tager udgangspunkt i en desk research efterfulgt af interview med virksomhedsrepræsentanter og repræsentanter fra jobcentre. Analysens

04/04/2017

Den 19.-20. april afholdes den 5. udviklingsseminar med deltagelse af faglærere, der har til opgave at udvikle et koncept for serviceassistentelevers deltagelse i DM i Skills som konkurrencefag. Som led i projektet udarbejdes en drejebog, der beskriver rammer og betingelser for planlægning og gennemførelse af DM i Skills for serviceassistentelever. Der udarbejdes desuden en opgavesamling,

07/03/2017

I samarbejde med Træets Efteruddannelsesudvalg og faglærere fra to skoler skal Mærsk Nielsen HR i de kommende måneder bidrage til at afprøve mulighederne for at udvikle testmateriale til kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelserne inden for træ- og møbelindustrien. Der gennemføres to arbejdsseminarer for faglærere, som skal udvikle, implementere og afprøve testmaterialer i løbet af projektperioden, der

06/02/2017

I 2015-2017 har Mærsk Nielsen HR været proceskonsulent på et udviklingsprojekt, der har haft til formål at øge anvendelsen af digital læring inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Projektets formål har været at bidrage til øget anvendelse af digital læring i arbejdsmarkedsuddannelser inden for social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område.

02/02/2017

I et samarbejde mellem Transporterhvervets Uddannelser, TUR Forlag, faglærere inden for personbefordring og Mærsk Nielsen HR er der i 2016-2017 gennemført et udviklingsprojekt, der har haft fokus på, hvordan undervisningen inden for personbefordring kan tilrettelægges på en innovativ måde, som optimerer deltagernes udbytte af undervisningen. Udviklingsprojektet er gennemført i forlængelse af analysen Køreprøver på personbefordringsområdet,

12/12/2016

Mærsk Nielsen HR har gennemført en evaluering, der afdækker erfaringerne med anvendelse af 6 ugers jobrettet uddannelse inden for Transporterhvervets Uddannelser. Evalueringen danner grundlag for eventuelle ændringer af uddannelserne, ligesom den afdækker eventuelle behov for udvikling af nye jobrettede uddannelser. Som led i evalueringen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt AMU-udbyderne samt interview med udvalgte

18/11/2016

For Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har Mærsk Nielsen HR gennemførte en analyse af kompetencekrav til og kompetenceudviklingsbehov hos securitypersonalet i danske lufthavne. Analysen har haft fokus på branchens brug af kompetenceudvikling, herunder brug af AMU. Det afdækkes desuden, hvorvidt kompetenceudviklingsbehovene kan dækkes af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser, eller om der er behov for udvikling af nye. Analysen bygger