lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

23/12/2017

Mærsk Nielsen HR har gennemført en analyse, der har afdækket behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede kursuspakker til flygtninge og indvandrere. Som led i projektet er der bl.a. blevet gennemført interview med repræsentanter fra virksomheder samt jobcentre. Erfaringer med flygtninge og indvandreres deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser viser, at det ofte er vanskeligt for dem at

23/12/2017

I samarbejde med Træets Efteruddannelsesudvalg og faglærere fra to skoler har Mærsk Nielsen HR bidraget til udvikling af testmaterialer til kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelserne inden for træ- og møbelindustrien. Der er udviklet testmaterialer til fire arbejdsmarkedsuddannelser. Til alle fire arbejdsmarkedsuddannelser er der en teoretisk test, og til to af arbejdsmarkedsuddannelserne er der desuden udviklet praktiske

23/11/2017

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har fået gennemført et udviklingsprojekt i samarbejde med to skoler og Mærsk Nielsen HR. Som led i projektet er der udviklet testmaterialer til to arbejdsmarkedsuddannelser inden for henholdsvis rengøringsservice og vagtservice. De to testmaterialer er blevet afprøvet ved hjælp af testredskaberne Testmoz og Kahoot. Faglærerne har haft gode erfaringer med udvikling af testmaterialer

22/11/2017

Mærsk Nielsen HR har i samarbejde med faglærere fra tre erhvervsskoler udviklet et inspirationsmateriale til innovativ undervisning i åbent værksted. Undervisning i åbent værksted stiller store krav til de faglærere, der skal planlægge og gennemføre undervisningen. Faglærerne skal kunne varetage undervisningen af uddannelsesdeltagere, der deltager i forskellige uddannelser på den samme tid og i det

23/09/2017

Faglærere fra fire skoler har deltaget i et udviklingsprojekt, der har haft til opgave at udvikle en drejebog for serviceassistentelevers deltagelse i DM i Skills. Drejebogen indeholder bl.a. kriterier for udvælgelse af elever til DM i Skills, rammer for udvikling af opgaver, regler for konkurrencearealets udformning, kriterier for udvælgelse af dommere og bedømmelseskriterier. Faglærerne har

23/08/2017

Mærsk Nielsen HR har udarbejdet en vejledning i udarbejdelse af gode spørgsmål til afprøvning af AMU-deltageres læringsudbytte. Vejledningen beskriver en række opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af testmaterialer samt anbefalinger til selve processen. Det anbefales, at der anvendes en 10-fase model, der starter med en analyse af AMU-målformuleringen, fortsætter med udarbejdelse af gode spørgsmål og svar, der

01/08/2017

Den 9. august afholdes det femte og sidste udviklingsseminar i projektet ”Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab” på SOSU C i Herlev. Det er projektets formål at styrke kvaliteten og validiteten i AMU gennem udvikling af metoder og redskaber, der vurderer og dokumenterer kursisternes læringsudbytte. Desuden udvikles metoder og redskaber til dialog om læringsudbytte

01/08/2017

Vi har den store glæde at byde velkommen til Eva-Carina Nørskov, der  er startet som chefkonsulent i Mærsk Nielsen HR den 1. august. Eva-Carina kommer fra en stilling som faglig leder og konsulent på Teknologisk Institut i centret Analyse og  Erhvervsfremme.  Jeg har gennem en årrække samarbejdet med Eva-Carina i fælles projekter mellem Teknologisk Institut

22/06/2017

I perioden juni 2017-februar 2018 har Mærsk Nielsen HR fået til opgave at gennemføre en analyse af udviklingstendenser i procesindustrien for Industriens Fællesudvalg/Industriens Uddannelser. Analysen har fokus på udviklingstendenser i forhold til materialer og produktionsteknik inden for procesindustrien. Procesindustriens kompetenceudviklingsbehov skal afdækkes, ligesom det skal undersøges, om disse behov kan tilgodeses af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser.

19/04/2017

Mærsk Nielsen HR skal i perioden april-oktober 2017 gennemføre en analyse for Træets Efteruddannelsesudvalg, der har til formål at afdække behovet for udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser samt brancherettede AMU-kursuspakker, inden for træ- og møbelindustrien, målrettet flygtninge og indvandrere. Analysen tager udgangspunkt i en desk research efterfulgt af interview med virksomhedsrepræsentanter og repræsentanter fra jobcentre. Analysens